ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

Choice

Thursday, April 3, 2008

There is a old tree that dying,and then rain came sunddenly so it grew leaves.Then autumn came and wind blew the leaves away.

There are 5 chracters, you must choose 1 only , It is rain,tree,leaves,wind and autumn.

wind = You are now with safe person,who will really love and care for you.

Tree = You are very loyal to your partner and if you break up it won't be easy for you to forget.

Leaves = You are a playboy / playgirl.

Rain = You are 3rd person in a love triangle.

Autumn = You can love 2person at the same time.
AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster