ေဟ့ ... ျမန္မာဟာ ျမန္မာပဲ။ ျမန္မာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေသရမယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေျမျခားကိုေရာက္ေနရေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရမယ္။ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ (ဦးသန္႕)

Puzzles

Friday, July 25, 2008

(1)
What's the next letter in the sequence: P O I U Y T R E W ?
Answer

(2)
What occurs twice in a lifetime, but once in a year, twice in a week but never in a day?
Answer

(3)
What's the next letter in the series: O T T F F S S E
Answer


(4)
How can you throw a ball so it will reverse direction and return to you without the ball bouncing against or touching any solid object?
Answer

(5)
What common mechanized transports in New York City (120,000 of them) carry 3 times as many passengers daily as all the cities subways, trains, buses, cars, and taxis combined?
Answer

(6)
Can you arrange these letters into one long word: d o o r n o n e g w l
Answer

(7)
Which came first: the chicken or the egg?
Answer


(8)
John is standing behind Mary, and Mary is standing behind John. How is this possible?
Answer


AddThis Social Bookmark Button


Design by Amanda @ Blogger Buster